Årsmöte per telefon

Styrelsen ställde in årsmötet 25/3 med hänsyn till riskerna. Eftersom det är osäkert när rekommendationerna kommer att lättas har styrelsen beslutat att årsmötet ska genomföras per telefon den 8/4 kl 18.

Om du vill delta i årsmötet anmäler du dig per mail till barbro.wenden @ virserumskonsthall.com senast den 3/4.

Du kommer att via mail få alla handlingar till mötet samt ett telefonnummer och en kod som du använder när du ska ansluta dig till mötet. Flera personer kan delta från samma telefon, men det är viktigt för deltagarlistan att alla namn anges.

Nedan finns dagordning till årsmötet, som fortfarande gäller, men punkten övriga frågor utgår eftersom inga ärenden inkommit.

Enligt stadgarna ska följande punkter tas upp på årsmötet:

  • Val av ordförande, sekreterare och justerare.
  • Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.
  • Styrelsens årsredovisning för det gångna räkenskapsåret.
  • Revisorns berättelse.
  • Fastställande av resultat- och balansräkning.
  • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter.
  • Val av revisor.
  • Val av valberedning.
  • Övriga ärenden.

Under övriga ärenden kommer frågan om fastställande av stadgeändring upp. Vid årsmötet 2019-03-27 behandlades förslag till ändring av § 3 i stadgarna:

3. Ändamål
Föreningens ändamål är att främja och utveckla kulturlivet i Virserum, i första hand genom att driva utställningsverksamhet vid Virserums Konsthall.

Ändringsförslag:

3. Ändamål
Föreningens ändamål är att främja och utveckla kulturlivet med bas i Virserum och föreningens konsthall, i första hand genom att driva utställningsverksamhet.

Årsmötet beslutade i enlighet med ändringsförslaget, och det beslutet måste fastställas vid årsmötet 2020 för att bli gällande.