Välkommen till årsmöte!

Säsongen 2019 avslutas först med årsmötet som anordnas onsdagen den 25/3 kl 18 på konsthallen. Som medlem är du inbjuden att delta.

Enligt stadgarna ska följande punkter tas upp på årsmötet:

  • Val av ordförande, sekreterare och justerare.
  • Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.
  • Styrelsens årsredovisning för det gångna räkenskapsåret.
  • Revisorns berättelse.
  • Fastställande av resultat- och balansräkning.
  • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter.
  • Val av revisor.
  • Val av valberedning.
  • Övriga ärenden.

Under övriga ärenden kommer frågan om fastställande av stadgeändring upp. Vid årsmötet 2019-03-27 behandlades förslag till ändring av § 3 i stadgarna:

3. Ändamål
Föreningens ändamål är att främja och utveckla kulturlivet i Virserum, i första hand genom att driva utställningsverksamhet vid Virserums Konsthall.

Ändringsförslag:

3. Ändamål
Föreningens ändamål är att främja och utveckla kulturlivet med bas i Virserum och föreningens konsthall, i första hand genom att driva utställningsverksamhet.

Årsmötet beslutade i enlighet med ändringsförslaget, och det beslutet måste fastställas vid årsmötet 2020 för att bli gällande.

Vid årsmötet ska 5 nya styrelseledamöter utses och 3 suppleanter. Förslag till ledamöter och suppleanter lämnas till sammankallande i valberedningen Börje Karlsson, 070-5423209 eller via mail borje.kraketorp @ telia.com.

Förslag till ärenden som ska tas upp till beslut vid årsmötet måste lämnas senast 21 februari till Styrelsen Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 57772 Virserum eller via mail info @ virserumskonsthall.com. Endast ärenden som meddelats i förväg kan tas upp till beslut.