Vad händer?

25/3 2021 kl 18 Årsmöte

Medlemmar i Virserums Konsthall ideell förening kallas till årsmöte. Du kan delta på plats eller via zoom/telefon. Länk och information om hur du deltar skickas ut till alla anmälda, senast 24/3. Anmälan sker till info @ virserumskonsthall.com. Ange på vilket sätt du vill delta i samband med anmälan.

Som medlem kan du lämna motioner till årsmötet senast 28 februari till Styrelsen Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 57772 Virserum eller via mail info @ virserumskonsthall.com.

Du kan även föreslå personer som ska ingå i föreningens styrelse. Förslag till ledamöter och suppleanter lämnas till sammankallande i valberedningen Börje Karlsson, 070-5423209 eller via mail borje.kraketorp @ telia.com, senast 28 februari.

Enligt stadgarna ska följande punkter tas upp på årsmötet:

 • Val av ordförande, sekreterare och justerare.
 • Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.
 • Styrelsens årsredovisning för det gångna räkenskapsåret.
 • Revisorns berättelse.
 • Fastställande av resultat- och balansräkning.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 • Val av revisor.
 • Val av valberedning.
 • Övriga ärenden som motioner och förslag inlämnade till styrelsen.
 •  
 • Välkomna!