Hur såg undersökningen ut?

Detta är en undersökning hur en plan B skulle kunna se ut. Någon sådan finns inte. Myndigheten för framtidsplanering vid Virserums Konstall, står för undersökningen.

Framtiden kan se ut på många olika sätt, men vi vet att vi måste ändra vårt levnadssätt och leva hållbart. Omställningen kan göras på olika sätt och vi vill veta vilken omställning som föredras av medborgarna. Vi är därför tacksamma för din medverkan!

Denna undersökning genomfördes 14/4 – 1/12 2019 på Virserums Konsthall. Det var ett frågeformulär  med följande frågor:

Först några bakgrundsfakta om dig.

Jag är:

kvinna

man

definerar mig på annat sätt

Jag är ___ år

Jag bor i en ort med

över 10 000 invånare

9900-5000 invånare

10 000-99 000 invånare 

mindre än 5000 invånare

Jag bor i

villa

radhus

lägenhet

övrigt

Jag bor

ensam

med en person

med flera personer

Jag

studerar

arbetar

är dagledig

Min resa till skola/arbete/övrig aktivitet tar ___ minuter om dagen ___ dagar per vecka.

Hur tätt kan du tänka dig att bo?

storstad _________________________________ landsbygd

Hur långt kan du tänka dig att arbetspendla dagligen med allmänna kommunikationer, i tid?

0 minuter_________________________________120 minuter

Hur mycket kan du minska ditt resande?

med internationellt flyg?
0%___________________________________________ 100 %

inrikes flyg?
0 %___________________________________________ 100 %

med bil?
0 %___________________________________________ 100 %

Hur mycket kan du minska dina årliga inköp av?

möbler
0 %___________________________________________ 100 %

hushållsmaskiner/mobiler/datorer
0 %___________________________________________ 100 %

kläder
0%___________________________________________ 100 %

Hur mycket av detta kan du ändra från importerat till inhemskt, som ger högre pris och begränsat utbud?

0 %___________________________________________ 100 %

Hur mycket kan du tänka dig att byta från paketerad till opaketerad mat?

ej förpackat_________________________________ som idag

När skatteunderlaget minskar, för att fler blir pensionärer eller för att BNP-tillväxten inte ökar, räcker det inte längre för att bekosta den välfärd vi har idag, en del måste skötas med frivilliga krafter.

Hur stor del av din arbetstid kan du tänka dig att utföra oavlönad inom skola, vård eller omsorg?

skola
0 %___________________________________________ 100 %

vård
0 %___________________________________________ 100 %

omsorg
0 %___________________________________________ 100 %

Hur ska följande finansieras? Ange % för respektive.

sport
fritid
kultur
kollektivtrafik
sjukvård
skola
högre utbildning
omvårdnad

frivilligarbete

privat

skattefinansierat

Hur vill du att beslut om våra gemensamma frågor om framtiden och välfärden ska gå till?

Jag vill

diskutera och delta

få förslag och rösta

riksdagen avgör

specialist avgör

Om det blir ekonomiskt utrymme över samhällsekonomin, 10 000 kr per person – vad i samhället vill du fördela det på? Ange belopp till vart och ett!

kollektivtrafik __________ kr
kultur _________________ kr
sjukvård _______________ kr
omvårdnad ____________ kr

infrastruktur _________ kr
sport/idrott __________ kr
skola/utbildning ______ kr

Om du måste göra avvägning mellan tillgänglighet (närhet), kvalitet och kostnad – hur fördelar du det då? Ringa in den punkt som är närmast ditt val.

utbildning

sjukvård

kollektivtrafik

omvårdnad

kultur