Vad händer

Årsmöte 2018-03-21

Enligt nuvarande stadgar sker kallelse till årsmötet endast via nyhetsbrev, hemsida och med annons i lokalpressen.

Årsredovisning kommer att skickas ut via mail i mars till dem som begär det.

 

 

Välkomna till årsmötet onsdag 21 mars kl 18 på konsthallen.

 

Årsmötet börjar med årsmötesförhandlingar. Efter dessa kommer Claes-Göran Odengrund att visa gamla bilder från Virserum i anslutning till den pågående utställningen om Virserum. Kvällen avslutas med en enklare måltid.

 

För att delta i programmet ombeds ni anmäla er per telefon 0495-31506.

 

Årsmötesförhandlingarna följer fastställd dagordning

 

1. Val av ordförande, sekreterare, justerade
2. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
3. Styrelsens årsredovisning för det gångna räkenskapsåret
4. Revisorns berättelse
5. Fastställande av resultat- och balansräkning
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter (minst 3 ska väljas) för två år och suppleanter (minst 2 ska väljas) för ett år.
8. Val av revisor
9. Val av valberedning
10. Övriga ärenden
11. Mötets avslutande

 

Medlem som vill ta upp en övrig fråga vid årsmötet ska anmäla frågan per mail till info@virserumskonsthall.com senast 12 mars.

 

Medlem som vill ta del av handlingarna till årsmötet ska anmäla det per mail till info@virserumskonsthall.com, så skickas det ut så snart det är klart.

 

Styrelsen hälsar alla välkomna till årsmötet!

 

Öppetider:  

tisdag - söndag kl 12 - 17

Kontakt:  

tel 0495-315 06, info@virserumskonsthall.com

Hitta oss: 

Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 570 80 Virserum